Hands & Feet
Chân và tay

Hands and foot massage

Foot massage
Mát xa Chân

30 min - 270,000 VND - US$12

60 min - 400,000 VND - US$18

Feet and Hands Massage
Mát xa chân và tay

60 min - 425,000 VND - US$19

90 min - 580,000 VND - US$26

Feet massage and Paraffin Hand Treatment

Mát xa chân và điều trị tay với paraffin

60 min - 460,000 VND - US$21

90 min - 595,000 VND - US$27

Paraffin Hand Treatment
Mát xa tay với Paraffin

40 min - 315,000 VND - US$14

Manicure
Làm móng tay

250,000 VND - US$11

Pedicure
Làm móng chân

250,000 VND - US$11