Hands & Feet
Chân và tay

Hands and foot massage

Foot massage
Mát xa Chân

30 min - 245,000 VND - US$11

60 min - 365,000 VND - US$16

Feet and Hands Massage
Mát xa chân và tay

60 min - 385,000 VND - US$16

90 min - 495,000 VND - US$22

Feet massage and Paraffin Hand Treatment

Mát xa chân và điều trị tay với paraffin

60 min - 415,000 VND - US$18

90 min - 540,000 VND - US$24

Paraffin Hand Treatment
Mát xa tay với Paraffin

60 min - 285,000 VND - US$13

Manicure
Làm móng tay

200,000 VND - US$9

Pedicure
Làm móng chân

200,000 VND - US$9